PALVELUMME

Johtaja- ja esi­hen­ki­lö­ar­vioin­ti

Johtajien ja esi­hen­ki­löi­den arvioinnin avulla saat avaimet oikean henkilön valintaan.

Johtaminen on yksi keskeisimmistä tekijöistä, jotka ratkaisevat organisaatiosi menestyksen.

Jokainen organisaatio ja johtamisympäristö on ainutlaatuinen, asettaen johtamiselle erilaisia vaatimuksia.

Arvioinnilla saat puolueetonta tietoa, jonka avulla valitset soveltuvimmat johtajat ja esihenkilöt organisaatiosi liiketoimintatarpeisiin sekä saat ymmärrystä heidän kasvunsa tukemiseen.

Miksi johtajat ja esihenkilöt kannattaa arvioida?

Johtajan ja esihenkilön rekrytoinnin osumatarkkuudella on suuri merkitys organisaatiosi tulevaisuuden suorituskyvylle. Keskeinen rooli tiimissä takaa, että esihenkilön vahvuudet ja kehityskohteet heijastuvat koko organisaation menestykseen.  

Johtaja-arvioinnillamme saat kriittistä tietoa keskeisimmistä kyvykkyyksistä, kuten ihmisten, verkostojen, liiketoiminnan ja muutoksen johtamisesta.

Ymmärrys ehdokkaan johtamis- ja toimintatyylistä auttaa sinua arvioimaan, kuinka hän sopii organisaatiosi tilanteeseen ja johtamiskulttuuriin ja millaista potentiaalia hänelle on kehittää sitä omalla panoksellaan eteenpäin.

Millainen tiimi henkilöllä on johdettavanaan? Onko kyseessä liiketoiminnan vaativa muutostilanne? Onko taustalla yrityskauppa, joka tuo yhteen erilaiset organisaatiokulttuurit, edellyttäen johtajalta kykyä tuoda ihmisiä yhteen?

HRS Advisorsin työanalyysin avulla meille syntyy ymmärrys siitä, millaiseen rooliin olemme johtajaa tai esihenkilöä hakemassa ja mitkä kompetenssit ovat avainasemassa tehtävässä menestymiseen. Kattavan työanalyysin avulla määrittelemme ja painotamme arvioinnissamme juuri niitä osa-alueita, joita teidän organisaationne ja liiketoimintatarpeenne kipeimmin kaipaa.

Millaisia ky­vyk­kyyk­siä johtaja-ar­vioin­tim­me esimerkiksi kartoittaa?

Ihmisten johtaminen. Johtamisen on tavoitteellista ja vuorovaikutteista toimintaa, jonka keskiössä on aina ihminen. Kartoitamme esihenkilön kyvykkyyttä toimia kahdenkeskisessä tavoitteellisessa vuorovaikutuksessa. Tärkeää on, että ehdokas on kiinnostunut ihmisistään sekä heidän hyvinvoinnistaan. Arvioinnissa kartoitamme henkilön kykyä innostaa ja kannustaa sekä kehittää oman henkilöstönsä osaamista valmentavalla työotteella.

Verkostojen johtaminen. Yhä useampi johtamisrooli edellyttää johtamista ja vaikuttamista ihmisiin vailla muodollista esihenkilön mandaattia. Kartoitamme arviossamme henkilön motivaatiota ja kykyä toimia vaikuttavassa roolissa, miten hän on esillä ja laittaa itsensä likoon suhteessa keskeisimpiin vaikuttamisen kohteena oleviin sidosryhmiin. Viestintävalmiudet, kyky valtuuttaa ja jakaa vastuuta motivoivalla tavalla ovat onnistumisen kannalta välttämättömiä tämänkaltaisessa roolissa. 

Liiketoiminnan johtaminen. Johtaminen on tekoja ja tavoitteellista asioiden edistämistä. Yksi tehokkaan johtamisen keskeisistä edellytyksistä on halu saada asioita aikaan ja viedä asioita päättäväisesti eteenpäin. Toiminnan johtamisessa keskiöön nousevat oma näkemyksellisyys sekä kyky asettaa toiminnalle suuntaa ja selkeyttä. Arviointimme kartoittaa ehdokkaan kyvykkyyksiä toimia aloitteellisella, mutta johdonmukaisella tavalla, asettaen tavoitteellista suuntaa omalle tiimilleen.

Muutoksen johtaminen. Ainoa pysyvä asia on muutos ja kokemuksemme mukaan muutoksen tahti vain kiihtyy. Tämä asettaa kasvavia paineita organisaatioille vähintään pysyä liiketoiminnan muutoksen tahdissa, mutta ideaalilla tasolla johtaa muutosta ja määrittää muutoksen suuntaa omalla toiminnallaan. Muutoksen tahti ja vääjäämättömyys aiheuttaa lisääntyneitä vaatimuksia muutoksen johtamisen osaamiselle. Arvioinneissamme kartoitamme ehdokkaan kyvykkyyttä strategiseen ajatteluun, hänen muutosjoustavuuttaan, kehittämisorientaatiotaan ja toisaalta sinnikkyyttään vastoinkäymisiä kohdatessa.

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä

PsM Antti Lahtinen

antti.lahtinen@hrsadvisors.fi

+358 40 771 8886

Miten voimme auttaa sinua?