PALVELUMME

HEN­KI­LÖ­AR­VIOIN­TI

HRS Advisorsin psy­ko­lo­gi­nen hen­ki­lö­ar­vioin­ti on vaivaton tapa tuoda puo­lu­ee­ton­ta lisätietoa rek­ry­toin­ti­pää­tök­se­si tueksi.

Tunnistamme parhaimmat tekijät tarpeisiisi erittäin korkealla osumatarkkuudella.

Teemme henkilöarviointeja pääosin johtaja- esihenkilö- ja asiantuntijarooleihin millä tahansa liiketoiminnan alalla, koko Suomen alueella sekä kansainvälisesti.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan henkilöarvioinnissamme. Lue lisää vastuullisuussitoumuksistamme täältä.

HEN­KI­LÖ­AR­VIOIN­TI­PAL­VE­LUM­ME

Hen­ki­lö­ar­vioin­ti

Johtajien ja esi­hen­ki­löi­den arviointi

Hen­ki­lö­ar­vioin­ti

Asian­tun­ti­joi­den arviointi

Hen­ki­lö­ar­vioin­ti

Po­ten­ti­aa­li­kar­toi­tus

Mitä käytännön hyötyä saadaan hen­ki­lö­ar­vioin­nis­ta?

Henkilöarviointi on työnhakijan soveltuvuuden arviointia tiettyyn tehtävään ja siinä onnistumisen kriteeristöön.

Palvelun avulla saat ulkopuolisen ja puolueettoman näkemyksen ehdokkaidesi vahvuuksista ja kehittämisalueista.

Valinnan jälkeen henkilöarvioinnista saatavaa tietoa voi hyödyntää lisäksi perehdyttämisen, johtamisen ja henkilön kehittämisen apuvälineenä.

Henkilöarviointia voidaan hyödyntää myös tiimin rakentamisen tukena, jolloin tiimin monimuotoisuus ja kyvykkyys tulokselliseen yhteistyöhön kasvaa.

Psykologisessa henkilöarvioinnissa selviää muun muassa ehdokkaan

 • työpersoonallisuus ja tapa toimia sosiaalisissa tilanteissa
 • ajattelu- ja ongelmanratkaisutyyli sekä muut työanalyysissa määritellyt avainkompetenssit, kuten päätöksentekokyky, sopeutuvuus ja kokonaisuuksien hahmottaminen
 • motivaatio työskennellä tehtävän vaatimissa tilanteissa sekä pidemmän aikavälin työhön liittyvät kiinnostukset ja uratoiveet
 • oppimis- ja ongelmanratkaisuvalmiudet työskennellä tehtävän edellyttämässä vaatimusympäristössä
 • johtamisvalmiudet ja -motivaatio sekä potentiaali esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamiseen

Tulossa hen­ki­lö­ar­vioin­tiin?

Täältä lisätietoa arviointiin tulijalle.

Miksi HRS:n hen­ki­lö­ar­vioin­nit?

HRS Advisors on laadustaan tunnettu psykologisen henkilöarvioinnin asiantuntija. Henkilöarviointiamme on hyödynnetty jo tuhansissa vaativissa henkilövalinta- ja henkilöstön kehittämistilanteissa.

Olemme ketterä kumppani. Meillä on laadukas, monimenetelmäinen prosessi henkilöarviointityöhön, joka räätälöidään aina asiakkaan tarpeen ja arvioitavan roolin mukaan.

Henkilöarvioinnin toteuttaa aina psykologi, jolla on henkilöarviointityön vaativa menetelmäosaaminen sekä ammattietiikka.

Meillä on vankka kokemus – arvioimme vuosittain yli tuhat henkilöä.

Arviointimme perustuvat psykologin haastattelun ohella useisiin menetelmiin, jotka täyttävät henkilöarvioinnin laatu- ja luotettavuuskriteerit.

Ymmärrämme roolimme työnantajamielikuvan luonnissa ja kehittämisessä oman työmme kautta. Voitte luottaa, että meillä ehdokkaanne ovat hyvissä käsissä!

Seuraamme arviointiemme onnistumista palautteen kautta ja saamme jatkuvasti erinomaista palautetta toimeksiantajiltamme sekä arvioinneissamme käyneiltä ehdokkailta. Henkilöarviointeihimme ollaankin oltu erittäin tyytyväisiä (arvioidut henkilöt 5,42/6, esihenkilöt 5/6).

Ainoana Suomessa

HRS Advisors järjestää Suomen Psykologiliiton hyväksymää henkilöarvioinnin sertifikaattiin tähtäävää koulutusta.

Miten hen­ki­lö­ar­vioin­nin prosessi etenee HRS Ad­vi­sor­sil­la?

HRS Advisorsin monimenetelmällinen psykologinen henkilöarviointi on aina psykologin toteuttama.

Tyypillinen läpimenoaika prosessin käynnistämisestä tulosten yhteiseen tarkasteluun on 3–5 työpäivää, riippuen ehdokkaan aikataulusta.

1.

Toimeksiannon vastaanottaminen

2.

Keskustelu rekrytoivan esihenkilön kanssa tehtävänkuvasta ja menestymisen kriteereistä. Valitaan käytettävät menetelmät monimenetelmäiseen arviointiin

3.

Yhteydenotto hakijaan ja ennakkotehtävien lähetys hakijalle

4.

Haastattelu kasvokkain tai etäyhteyksin sisältäen ennakkotehtävän tulosten valmentavan läpikäynnin hakijan kanssa

5.

Psykologin koostama kirjallinen yhteenveto henkilöarvioinnin tuloksista työnantajalle ja tulosten läpikäynti suullisesti

6.

Raportin lähettäminen hakijalle ja tulosten läpikäynti hakijan niin halutessaan

7.

Palautteen keruu toimintamme kehittämiseksi

KIINNOSTUITKO?

OTA YHTEYTTÄ

PsM Antti Lahtinen

antti.lahtinen@hrsadvisors.fi

+358 40 771 8886

Usein kysytyt kysymykset hen­ki­lö­ar­vioin­nis­ta

Henkilöarvioinnilla saadaan lisätietoa rekrytointipäätöksen tueksi. Laadukas psykologinen henkilöarviointi antaa paremman näkökulman hakijoihin kuin ilman sitä, eli tällöin rekrytoinnin onnistumisen todennäköisyys kasvaa.

Alan klassikkotutkimukseksi nousseen meta-analyysin mukaan työmenestystä ennakoi parhaiten työnäytteet, kognitiivisten kykyjen testi, strukturoitu haastattelu ja persoonallisuuskyselyt. Työnäytteiden arvioimisessa työnantajalla on yleensä parhaat lähtökohdat, mutta muut osa-alueet pystyy suorittamaan parhaiten henkilöarviointiin erikoistunut psykologi.

Rekrytoiminen on kallista. Siksi psykologinen henkilöarviointi on pieni investointi yrityksesi tehokkuuden ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Niin työnantajalle että työnhakijalle on hyödyksi varmistaa, onko työtä hakenut henkilö sopiva tehtävään ja organisaation kulttuuriin.

Rekrytoinnin jälkeen henkilöarviointia on mahdollista hyödyttää perehdyttämisessä, johtamisessa sekä valitun henkilön kehittämisessä. 

Rakkaalla lapsella on monta nimeä – henkilöarvioinnilla ja soveltuvuusarvioinnilla viitataan samaan asiaan. HRS Advisorsilla se tarkoittaa monimenetelmäistä arviointikokonaisuutta, jossa arvioitavan taipumuksia, vahvuuksia ja kehittämisalueita peilataan suhteessa tehtävässä onnistumisen kannalta keskeisiin kriteereihin.  

 

Henkilöarvioinnin avulla saadaan tietoa henkilön tyypillisimmistä vuorovaikutus-, ajattelu- ja toimintataipumuksista sekä oppimis- ja ongelmanratkaisukyvystä. Lisäksi henkilöarviointi avaa henkilölle tärkeitä motivaatio- ja työympäristötekijöitä, jotka ovat keskeisiä pitkän aikavälin sitoutumisen näkökulmasta.  

Henkilöarvioinnissa voidaan arvioida esimerkiksi viestintätaitoja, tiimityöskentelytaitoja, ongelmanratkaisukykyä, päätöksentekotaitoja, stressinsietokykyä ja sopeutumisvalmiutta erilaisiin muutoksiin. Riippuu haetusta tehtävästä, millaisia kriteerejä työnantaja painottaa. Johtaja- ja esihenkilöarvioinneissa keskeistä on selvittää henkilön johtamistavat ja -motivaatiot.

On hyvä huomioida, että henkilöarvioijalle ei usein ole kovin tuttua haetun alan tekniset kompetenssit, kuten vaikkapa tietyn ohjelmiston osaaminen. Näiden arvioiminen jää usein työnantajan suoritettavaksi, jolloin ne kannattaa suorittaa ennen psykologista henkilöarviointia, jotta vain teknisesti pätevät hakijat tulevat arviointiin. Henkilöarvioinneissa kuitenkin voidaan tehdä simulaatioita, jotka on tehty yhdessä työnantajan kanssa ja voidaan sopia, että työnantaja saa nämä tuotokset (jos ne ovat kirjallisia) itselleen arvioitavaksi.

On tärkeää muistaa, että henkilöarviointi ei ole työkyvyn arviointia, eikä sillä tutkita henkilön terveydentilaa.

Saat psykologilta hakijasta raportin, jossa on sekä graafeja että sanallista kuvailua. Psykologi myös raportoi tulokset suullisesti, jolloin sinulla on mahdollisuus kysellä lisää psykologin havainnoista ja tulkinnoista.

Yleensä näistä keskusteluista saa eniten irti, kun olet tutustunut ennen purkutilaisuutta raporttiin, jonka psykologi lähettää sinulle etukäteen.

Raporttia voi käyttää muutenkin kuin vain rekrytointitilanteessa. Se sisältää tietoa, miten henkilöä johdetaan ja miten hänen motivaatiotaan pidetään yllä.  Psykologin nostamia keskeisiä havaintoja kannattaakin hyödyntää, jotta työntekijä pysyy työhön motivoituneena ja sitoutuneena.

Pohdi, mitkä kriteerit ovat keskeisimpiä työssä menestymisen kannalta. Jos selkeitä kriteereitä ei ole, arvioinnissa on vaikea tehdä esimerkiksi vertailua kahden tai useamman kandidaatin välillä. Yleensä 5-7 kriteeriä on sopiva määrä. Jos kriteereitä on enemmän, vertailu menee vaikeaksi, koska jokaisella hakijalla on omat vahvuutensa ja kehityskohteensa.

Ennen arviointia henkilöarvioinnin suorittava psykologi soittaa rekrytoivalle esihenkilölle ja keskustelee kriteereistä. Näin psykologi saa kuvan, millaiseen tehtävään henkilö tulee ja millainen henkilö siinä loistaisi. Jos et ole ehtinyt pohtia kriteereitä kovin syvällisesti, psykologi auttaa myös siinä. Yksi vinkki on pohtia, millainen henkilö saattaisi epäonnistua tehtävässä.

Kiinnitä huomiota ainakin näihin: henkilöarviointi ei perustu yksittäiseen testiin (monimenetelmäisyys), henkilöarviointi on psykologin tekemä ja arvioinnin tuloksista on mahdollista saada psykologin laatima kirjallinen palaute, joka ei ole tekoälyn luoma automaattiraportti.   

Työelämän tietosuojalaki edellyttää, että henkilöarvioinnit tehdään luotettavasti ja arvioiden tekijät ovat asiantuntevia. Psykologi on ihmisen mielen ja käyttäytymisen asiantuntija. Psykologilla on koulutuksensa puolesta vahva osaaminen psykologisten arviointimenetelmien käyttöön, niistä saatavien tulosten tulkintaan sekä ymmärrys menetelmien käyttöön liittyvistä rajoitteista. Psykologin koulutus antaa hyvät valmiudet viestiä henkilökohtaisista ja monitahoisista aiheista ymmärrettävällä, hakijaa kunnioittavalla tavalla.  

Psykologiset henkilöarvioinnit maksavat yleensä tehtävästä riippuen hieman alle tai yli 1000 euroa. Johtajatason henkilöarvioinnit ovat kalleimpia, koska niissä käytetään laajempaa ennakkotehtäväpakettia.

Tässäkin on tärkeää pohtia arvioinnin kriteerejä. Jos halutaan tietää, miten henkilö sopii organisaation kulttuuriin, on tärkeää osata sanoittaa kulttuurin keskeisiä piirteitä henkilöarvioinnin tekijälle. Tällöin hän osaa valita oikeat metodit tutkia näitä ominaisuuksia hakijasta.

Organisaatiokulttuuri on laaja ja ehkä vaikeasti sanoitettavissa oleva aihe monipuolisuutensa takia. Siksi organisaatiokulttuurin keskeisiä piirteitä kannattaa nostaa vain muutama oleellinen arvioinnin yhteydessä. Kulttuuriin liittyviä teemoja ovat muun muassa:

 1. Johtajuus: Millaista johtaminen on meidän työpaikalla ja sopiiko tämä hakijalle?
 2. Arvot: Millaisia arvoja työpaikallamme kannatetaan ja ovatko ne hakijalle tärkeitä?
 3. Viestintä: Millaista tapaa keskustella asioista työpaikallemme halutaan?
 4. Työyhteisö ja tiimityö: Haemmeko kuinka tiimipelaajia vai tarvitaanko myös erilaisia työskentelytapoja?
 5. Innovointi ja luovuus: Kannustaako työpaikkamme kulttuuri innovointiin ja luovuuteen. Sopiiko sinne innovatiiviset tyypit tai päinvastoin käytännönläheiset tekijät?
 6. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus: Kuinka tärkeää yhteisöllemme on työntekijöiden kansainvälisyys ja monimuotoinen tausta?
 7. Oppiminen ja kehittyminen: Onko meidän kulttuurissa tärkeää koko ajan kehittää itseään vai keskitymmekö tekemään työtä jo olemassa olevilla taidoilla?
 8. Työn ja vapaa-ajan tasapaino: Onko meillä keskeistä työ- ja vapaa-ajantasapaino vai kova tuloksenteko? Riippuu henkilön arvoista, persoonasta tai elämäntilanteesta, kuinka tärkeää hänelle on työssä suoriutuminen.
 9. Palkitseminen ja tunnustaminen: Oikeudenmukainen ja kannustava palkitsemiskulttuuri voi luoda positiivista ilmapiiriä ja motivoituneita työntekijöitä. Joskus tämä tarkoittaa esimerkiksi provikkapalkkaa tai ylenemismahdollisuuksia. Jotkut viihtyvät kilpailuhenkisissä yhteisöissä, kun taas toiset vieroksuvat sellaista voimakkaasti.

Haastattelu on arviointimenetelmistämme keskeisin ja se auttaa nivomaan yhteen testeistä saatuja tuloksia. Testit antavat puolestaan tärkeän tilastollisen näkymän henkilön käyttäytymiseen: miten hänen taipumuksensa näyttäytyvät suhteessa isoon joukkoon saman testin tehneitä henkilöitä.   

Monimenetelmäisyys tarkoittaa, että samoja teema-alueita kartoitetaan useammalla kuin yhdellä menetelmällä. Tämä lisää henkilöarvioinnin luotettavuutta, kun arvioinnissa ei olla ainoastaan yhden menetelmän ja siihen liittyvien rajoitteiden varassa.   

Lue blo­gi­kir­joi­tuk­siam­me hen­ki­lö­ar­vioin­neis­ta

Miten voimme auttaa sinua?