Psykologinen henkilöarviointi – mitä lisäarvoa se antaa hakijalle?

Onneksi olkoon! Olet päässyt rekrytointiprosessissa siihen vaiheeseen, että saat tiedon tulevasta henkilöarvioinnista. Tämä tarkoittaa, että sinut nähdään vahvana ehdokkaana hakemaasi tehtävään, ja nyt sinusta kaivataan vielä ulkopuolisen asiantuntijan arvio lopullisen päätöksenteon tueksi.

Tuleva soveltuvuusarviointi voi herättää monenlaisia tunteita, aina innostuksesta ja jännityksestä turhautumiseen tai ärsyyntymiseen. Rekrytoivan organisaation näkökulmasta henkilöarviointiin käytettävä aika on perusteltua, sillä se antaa heille arvokasta lisätietoa ehdokkaiden valintaan.

Hakijana voit kuitenkin kokea henkilöarvioinnin aikaa vievänä ja raskaana lisätyönä – erityisesti, jos olet mukana useammassa rekrytointiprosessissa samanaikaisesti. Koska olet jo ennen osallistumistasi henkilöarviointiin käyttänyt runsaasti aikaa työnhakuun, voi ajan varaaminen haastatteluun ja ennakkotehtävien tekemiseen tuntua työläältä. Sitä paitsi olethan jo toimittanut ansioluettelosi ja kertonut itsestäsi rehellisesti työhaastattelussa.

Ehkä mietit, millaista lisäarvoa henkilöarvioinnilla saavutetaan ja tarjoaako se sinulle mitään henkilökohtaista hyötyä.

Miksi hen­ki­lö­ar­vioin­ti?

Henkilöarviointi on lunastanut paikkansa tärkeänä osana rekrytointiprosessia, sillä pelkällä haastattelulla ei voida varmistaa kaikkia tehtävässä menestymisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia. Vaikka henkilöarviointeja toteutetaan tavallisesti asiantuntija- ja johtotehtävien rekrytoinneissa, ne tarjoavat arvokasta tietoa myös harjoittelijoiden valinnassa, antaen näkymää esimerkiksi tulevaisuuden potentiaalista.

Psykologiseen henkilöarviointiin kuuluu haastattelun lisäksi ongelmanratkaisu- ja oppimiskykyä, persoonallisuutta, työskentelytyyliä, arvoja ja motivaatiotekijöitä arvioivia tehtäviä. Luotettava henkilöarviointi toteutetaan aina monimenetelmäisesti, jolloin arviointitulos perustuu useampaan toisistaan riippumattomalla menetelmällä kerättyyn tietoon. Tällä tavalla saadaan objektiivinen arvio soveltuvuudestasi tarjolla olevaan tehtävään ja varmistetaan rekrytoinnille paras mahdollinen lopputulos eli tilanne, jossa työn vaatimukset ja odotukset kohtaavat ominaisuuksiesi ja toiveidesi kanssa.

Avoin keskustelu pää­tök­sen­teon tukena

Työpaikan vaihtaminen on iso päätös, jota pohditaan monelta kantilta. Lopullista vaihtamispäätöstä voidaan käydä useamman eri työpaikan välillä, mikä vaikeuttaa päätöksentekoa entisestään.

Oman päätöksenteon tukena kannattaa hyödyntää henkilöarvioinnin tarjoama mahdollisuus ulkopuolisen asiantuntijan kanssa keskusteluun. Meillä on harvoin tilaisuuksia keskustella avoimesta työtehtävästä sellaisen henkilön kanssa, jolla on syvällinen ymmärrys sekä työnantajan että työnhakijan tarpeista. Avoin keskustelu asiantuntijan kanssa auttaa hahmottamaan, voisiko kyseinen tehtävä viedä uraasi kaipaamaasi suuntaan vai pääsisitkö toteuttamaan uratavoitteitasi paremmin jossain muualla.

Lisää it­se­tun­te­mus­ta ja uusia näkökulmia

Työelämässä tunnistetaan palautteen merkitys itsetuntemuksen ja motivaation kannalta, mutta monet toivoisivat tästä huolimatta saavansa enemmän palautetta työstään. Kiireisessä arjessa on harvoin aikaa pysähtyä pohtimaan itseään, omaa toimintaa ja sen vaikutuksia muihin. Henkilöarvioinnissa saat puolueetonta palautetta itsestäsi, mikä vahvistaa itsetuntemustasi ja auttaa oman ajattelun avartamisessa.

Suhtaudu henkilöarviointiin mahdollisuutena erinomaiseen uravalmennukseen, jossa voit yhdessä psykologin kanssa pohtia uratavoitteidesi ohella esimerkiksi työskentelytapojasi, työn kannalta merkityksellisiä motivaatiotekijöitä ja tärkeitä arvojasi. Hyvä itsetuntemus on avainasemassa mielekkään työuran rakentamisessa! Vaikka et tulisikaan valituksi hakemaasi tehtävään, saat arviointiprosessista uusia näkökulmia urasuunnittelusi tueksi ja pääset tuomaan osaamistasi esille sekä luomaan uusia verkostoja.

Kirjallinen yhteenveto auttaa ko­ko­nai­suu­den hah­mot­ta­mi­ses­sa

Tiesithän, että osallistuessasi henkilöarviointiin sinulla on oikeus saada yhteenveto tehdystä arvioinnista. Pelkät yksittäiset soveltuvuustestitulokset eivät anna luotettavaa tietoa, eikä niiden perusteella voida tehdä suoria johtopäätöksiä. Siksi toteuttamamme henkilöarviointi sisältää kattavan yhteenvedon, jonka laatii arvioinnin suorittanut psykologi.

Yhteenveto sisältää monipuolisesti tietoa sinusta työntekijänä ja se on koostettu hakemaasi työtehtävää ajatellen. Laadukkaasti toteutettu yhteenveto auttaa sinua jäsentämään henkilöarvioinnissa esiin tulleita asioita ja tuo läpinäkyvyyttä prosessiin.

Mikäli mieleesi nousee kysymyksiä saamaasi henkilöarvioinnin yhteenvetoon liittyen, voit varata erillisen ajan yhteenvedon tarkempaa läpikäyntiä varten. Kun arvioinnista on kulunut jo jonkin aikaa, voi olla mielenkiintoista palata saamaasi yhteenvetoon. Ehkäpä huomaat, että aikaisemmin kehitysalueenasi ollut asia on nykyään yksi vahvuuksistasi.

Hen­ki­lö­ar­vioin­ti tukee uuden työn aloitusta

Henkilöarvioinnin tuloksia suositellaan hyödynnettävän myös työn alkaessa. Monissa tapauksissa työtehtäviä voidaan muokata työntekijälle sopiviksi, jolloin voidaan varmistua, että työtehtävät tukevat vahvuuksiasi ja keskeiset kehitysalueesi tehtävän kannalta on huomioitu. Tämä lisää työssä viihtymistä ja tukee motivaatiota. Henkilöarvioinnin yhteenvedosta saa paljon työkaluja myös johtamiseen ja perehdytykseen. Uudessa työssä on mukavampi aloittaa, kun kaikilla osapuolilla on yhtenäinen käsitys kokonaistilanteesta ja seuraavista askeleista.

Hen­ki­lö­ar­vioin­ti toteutetaan aina teh­tä­vä­koh­tai­ses­ti

On syytä huomioida, että henkilöarvioinnin eivät ole yleistettävissä muihin työtehtäviin, sillä eri organisaatiot etsivät usein ominaisuuksiltaan erilaisia ihmisiä. Ihmisen ominaisuuksia arvioitaessa on myös muistettava, että tulokset voivat muuttua ajan kuluessa. Vaikka persoonallisuutemme on suhteellisen pysyvä, on siinä aina tilaa muutokselle. Myös motivaatiotekijät ja ongelmanratkaisutavat voivat muovautua kokemuksen ja ajan myötä. Tästä syystä meille kaikille tekee hyvää aika ajoin pysähtyä pohtimaan itseämme ja uraamme — vaikkapa henkilöarvioinnin merkeissä.

Kuten todettu, laadukkaasti toteutetulla henkilöarvioinnilla voidaan tuottaa monenlaista lisäarvoa myös ehdokkaalle. Käytettyäsi paljon aikaa arviointiprosessiin, kannustankin sinua ottamaan kaiken hyödyn irti tekemästäsi työstä!

Lämpimästi tervetuloa henkilöarviointiin!