Mitä on johdon työnohjaus – ja hyötyisinkö minä siitä?

Työnohjaus on prosessinomaista ja tavoitteellista työskentelyä, jonka avulla johtaja pystyy näkemään oman työnsä ja toimintamallinsa aiempaa selkeämmin ja tarkemmin.

Kokemukseni mukaan johdon työnohjaus on liike-elämässä hieman vähemmän tunnettu johtamisen kehittämismuoto. Vaikka työnohjausta on Suomessa toteutettu jo 1950-luvulta lähtien, se tunnetaan silti varsin heikosti etenkin yksityisellä sektorilla.

Johdon työnohjauksella on kuitenkin paljon annettavaa sekä yksittäiselle johtajalle tai esihenkilöiden ryhmille. Johdon työnohjaus on pitkäjänteiseen tutkimusperinteeseen pohjautuva työskentelymuoto, ja työnohjaajaksi pätevöityminen edellyttää laaja-alaista kouluttautumista.

Milloin kannattaa valita työnohjaus

Johtamisen kehittämisen kenttä on suoranainen runsaudensarvi. Löytyy coachingia, mentorointia, työnohjausta, henkistä valmennusta, konsultointia sekä johtajaterapiaa. Näiden kirjavien menetelmien keskellä voi olla vaikea päätellä, mikä työskentelytapa sopisi juuri minun tarpeisiini, kun haluan kehittyä johtajana?

Johdon työnohjaus rinnastetaan arkipuheessa usein coachingiin, ja työnohjaajalla voikin mahdollisesti olla taustallaan myös coach-pätevyys. Selkeimpinä eroina näillä työskentelymuodoilla ovat kuitenkin ohjausprosessin kesto sekä työskentelyn sisältö ja toimintatavat.

Työnohjaus sopii erityisesti sellaisiin tilanteisiin, kun tavoitteena on tukea pitkäjänteisesti esimerkiksi johtajan työssä jaksamista sekä ammatti-identiteetin kehittymistä. Coaching puolestaan toimii parhaiten silloin, kun halutaan etsiä ratkaisuja johonkin tarkasti rajattuun johtamistyön haasteeseen.

Miksi johdon työ­noh­jauk­sel­la on paljon annettavaa liike-elämälle ja esi­hen­ki­lö­työl­le?

Yhtenä taustatekijänä vaikuttaa johtamiseen ja johtajuuteen liittyvien merkitysten muuttuminen. Johtajan menestyksen ei enää nähdä riippuvan yksittäisistä luonteenpiirteistä, vaan keskiöön on noussut johtajan kyky ymmärtää omia yksilöllisiä vahvuuksiaan sekä rakentaa vuorovaikutussuhteita johdettaviinsa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Pystyäkseen asettumaan tarkastelemaan omia toimintatapojaan realistisesti, johtaja tarvitsee rinnalleen kulkijan ja kuulijan, joka auttaa häntä pohtimaan johtamistyön herättämiä tunteita ja ajatuksia.

Työnohjaus voikin olla johtajalle paitsi oppimisprosessi omaan johtajuuteensa, myös tilaisuus pysähtyä reflektoimaan työstään nousevia haasteita ja ongelmallisia tilanteita yhdessä koulutetun työnohjaajan kanssa.

Johtamistyöhön liittyvän tunnekuorman käsitteleminen tukee myös johtajan työhyvinvointia ja antaa uutta energiaa. Mikäli haluamme että myös tulevaisuudessa meillä on johtajia, jotka jaksavat tätä äärimmäisen arvokasta työtä tehdä, olisi työnohjaus otettava rakenteellisesti osaksi johtamisjärjestelmiämme huomattavasti nykyistä vahvemmin.